Finansiere

Handel med verdipapirer

Handelspapirer er en kategori av verdipapirer som inkluderer både gjeldspapirer og aksjepapirer, og som et foretak har til hensikt å selge på kort sikt for et overskudd som det forventer å generere fra prisvekst på verdipapirene. Dette er den vanligste klassifiseringen som brukes for investeringer i verdipapirer.

Handel skjer vanligvis gjennom en organisert børs, som fungerer som mellomledd mellom en kjøper og selger, selv om det også er mulig å delta direkte i kjøps- og salgstransaksjoner med motparter.

Handelspapirer balanseføres til investorens balanse til virkelig verdi per balansedagen. Denne typen omsettelige verdipapirer er alltid posisjonert i balansen som en omløpsmiddel.

Hvis det er en endring i virkelig verdi av en slik eiendel fra periode til periode, blir denne endringen resultatført som gevinst eller tap.

Andre typer omsettelige verdipapirer er klassifisert som tilgjengelig for salg og holdt til forfall.