Finansiere

Definisjon av arbeidsinteresse

En arbeidsinteresse er en investering i en olje- og gassvirksomhet, der investoren er ansvarlig for alle kostnader som påløper for å utforske, utvikle og gjennomføre produksjonsoperasjoner. Andelen av inntektene som er reservert for innehaveren av en arbeidsinteresse, er restbeløpet etter at royalty og ikke-arbeidende interesser er trukket fra.

En arbeidsinteresse kan videre klassifiseres i en udelt interesse eller en delt interesse. I en udelt renteordning deler to eller flere eiere av en arbeidsrente inntekter og kostnader i samsvar med deres proporsjonale eierinteresser. I en delt renteordning får eierne av en arbeidsinteresse inntekter og betaler for utgifter basert på deres eierskap til bestemt areal.

Et firma kan ikke lenger ha interesse i å opprettholde en arbeidsinteresse i en eiendom, kanskje fordi det ikke har økonomisk eller ledelsesmessig kompetanse til å utforske og utvikle eiendommen. I så fall kan den bytte sin arbeidsinteresse til en annen part i bytte mot en ikke-arbeidende interesse og derved overføre alt ansvar til den andre parten.

De viktigste fordelene med en arbeidsinteresse er at en bedrift kan generere betydelig fortjeneste når en brønn er vellykket, og at alle sentrale beslutninger er i hendene på bedriftseiere. Den viktigste ulempen er den mye større risikoen for tap hvis en brønn viser seg å være tørr eller har liten effekt.