Finansiere

Nivå 2 inngangsdefinisjon

Nivå 2-innganger er finansielle eiendeler og forpliktelser som er i midten av vanskelighetsgraden. De er midt i et hierarki av informasjonskilder som spenner fra nivå 1 (best) til nivå 3 (verst). Den generelle hensikten med disse informasjonsnivåene er å gå regnskapsføreren gjennom en rekke verdsettelsesalternativer, der løsninger nærmere nivå 1 foretrekkes fremfor nivå 3. De er direkte eller indirekte observerbare input andre enn oppgitte priser. Denne definisjonen inkluderer priser for eiendeler eller forpliktelser som er (med nøkkelelementer angitt med fet skrift):

  • For lignende varer i aktive markeder; eller

  • For identiske eller lignende varer i inaktive markeder; eller

  • For andre innganger enn noterte priser, som kreditt spread og rentesatser; eller

  • For innspill fra korrelasjon med observerbare markedsdata.

Et eksempel på nivå 2-input er et verdsettelsesmultipel for en forretningsenhet som er basert på salg av sammenlignbare enheter. Et annet eksempel er prisen per kvadratmeter for en bygning, basert på priser som inkluderer sammenlignbare fasiliteter på lignende steder.

Det kan være nødvendig å justere informasjonen fra nivå 2-innganger, siden den ikke stemmer overens med eiendelene eller forpliktelsene som virkelig verdi blir utledet for. Det kan være behov for justeringer for faktorer som tilstanden eller plasseringen til eiendelene og transaksjonsvolumet til markedene informasjonen kommer fra.