Finansiere

Aksjesikkerhet

En aksjesikkerhet er et finansielt instrument som representerer en eierandel i et selskap. Instrumentet gir også innehaveren rett til en andel av inntjeningen til den utstedende organisasjonen. Den typiske aksjesikkerheten er vanlig aksje, som også gir eieren rett til en andel av restverdien til den utstedende enheten, i tilfelle en avvikling. En mindre vanlig aksjesikkerhet er foretrukket aksje, som også kan gi eieren et periodisk utbytte, sammen med andre rettigheter som gir den en prioritetsinteresse fremfor eierne av ordinær aksje.

En variant av aksjesikkerhetsbegrepet er aksjeopsjonen og tegningsretten; begge instrumentene gir eierne rett, men ikke forpliktelse, til å erverve aksjer i et selskap til en bestemt pris og over en forutbestemt periode.

Aksjepapirer gir også eierne varierende stemmerett når det gjelder visse forhold, for eksempel utnevnelse av et styre som deretter handler på vegne av aksjonærene. En tilstrekkelig stor eierandel av aksjepapirer vil gi eieren stemmerett over en virksomhet.

Avhengig av begrensningene som er angitt på forsiden eller baksiden av et aksjesertifikat, kan det være mulig å selge aksjer til en tredjepart.

Bare selskaper utsteder aksjepapirer. De er ikke utstedt av ideelle organisasjoner, partnerskap eller enkeltmannsforetak.