Finansiere

Underanvendt overhead

Underutnyttet overhead refererer til mengden av faktiske fabrikkomkostninger som ikke er allokert til produksjonsenheter. Denne situasjonen oppstår når standard allokeringsbeløp per produksjonsenhet ikke tilsvarer den faktiske mengden av overheadkostnader påløpt i en rapporteringsperiode. En standardallokering brukes, i stedet for den faktiske tildelingen, når ledelsen vil være konsekvent i å bruke de samme overheadkostnadene på produksjonsenheter gjennom året. Dette standardallokeringsbeløpet er vanligvis basert på den historiske mengden påløpte fabrikkomkostninger, justert for forventede endringer i overheadkostnader i løpet av det kommende året.

Underutnyttet overhead indikerer at den faktiske mengden påløpte fabrikkomkostninger var større enn forventet. For eksempel kan standard tildelingshastighet være utformet for å tildele 200 000 dollar fabrikkomkostninger til produksjonsenheter, og det er en underapplikasjon på 25 000 dollar. Dette innebærer at den faktiske kostnaden var $ 225 000, i stedet for $ 200 000 som tildelingsgraden var basert på.

Når overhead er underutnyttet, kan det overskytende beløpet til den faktiske overheadkostnaden over det anvendte beløpet bli registrert som en kortsiktig eiendel, under forutsetning av at det vil bli utlignet i en senere periode av en overføring av overhead. Beløpet for denne eiendelen skal belastes kostnaden for solgte varer senest ved utgangen av regnskapsåret, slik at den ikke fremgår av balansedagen til rapporteringsenheten.