Finansiere

Aktuarmessig regnskapsgrunnlag

Det aktuarmessige regnskapsgrunnlaget er metoden som brukes til å beregne mengden løpende, periodiske bidrag som skal innføres i et pensjonsfond. Dette regnskapsgrunnlaget gir mandat til at innskuddsbeløpet pluss den antatte investeringsinntekten minst må være lik beløpet som fondet utbetaler til pensjonister. Denne beregningen inkluderer en rekke faktorer, inkludert følgende:

  • Diskonteringsrenten som brukes på fremtidige ytelsesbetalinger

  • Anslått antall år ansatte vil fortsette å jobbe

  • Hastigheten medarbeidernes lønn vil øke i fremtiden

  • Avkastning på pensjonsmidler