Finansiere

Definisjon av reell avkastning etter skatt

Real avkastning etter skatt er den prosentvise avkastningen på en investering etter fradrag for skatt og justering for inflasjon. Det representerer den faktiske økonomiske fordelen av en investering. Beregningen er:

Avkastning etter skatt - Inflasjonsrate = Real avkastning etter skatt

I et tilfelle hvor avkastningen etter skatt er 8% og den nåværende inflasjonen er 3%, er den reelle avkastningen etter skatt 5%.

Denne tilnærmingen viser mindre forskjell fra den nominelle avkastningen når det gjelder investeringer i inflasjonsjusterte verdipapirer, siden det ikke er behov for inflasjonsjustering til beregningen av investeringsavkastningen.

Relaterte kurs

Kapitalbudsjettering

Finansiell analyse